Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Văn bản pháp luật

#Số văn bảnNgàyTên văn bản
#Số văn bảnNgàyTên văn bản

1

30/2015/TT-BTTTT

20/10/2015
Áp dụng
01/05/2016

Văn bản QPPL : 30/2015/TT-BTTTT

2

1605/QĐ-TTg

27/08/2010
Áp dụng
27/08/2010

Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

3

102/2009/NÐ-CP

06/11/2009
Áp dụng
01/01/2010

Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

4

21/2010/TT-BTTTT

08/09/2010
Áp dụng
25/09/2010

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

5

02/2011/TT-BTTTT

04/01/2011
Áp dụng
25/02/2011

Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

6

67/2006/QH11

02/07/2006
Áp dụng
01/01/0001

Luật Công nghệ thông tin

7

21/2010/TT-BTTTT

08/09/2010
Áp dụng
25/09/2010

Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án

8

28/2010/TT-BTTTT

13/12/2010
Áp dụng
01/02/2011

Thông tư quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

9

02/2011/TT-BTTTT

04/01/2011
Áp dụng
25/02/2011

Thông tư Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước