Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Tư vấn xây dựng khung Kiến trúc CQĐT Cấp Bộ, CQĐT cấp Tỉnh

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

Năm 2016 Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đã thực hiện tư vấn khảo sát, xây dựng khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành công cho 18 tỉnh thành trên cả nước. Kết quả thực hiện được các đơn vị đánh giá cao

Ngày đăng: 07/02/2017