Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Lĩnh vực tư vấn

Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

Ngày đăng: 26/11/2015

Ứng dụng công nghệ thông tin bằng vốn nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin bằng vốn nhà nước

Ứng dụng công nghệ thông tin bằng vốn nhà nước

Ngày đăng: 26/11/2015

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

Kinh nghiệm tư vấn xây dựng Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử

Năm 2016 Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT đã thực hiện tư vấn khảo sát, xây dựng khung Kiến trúc Chính quyền điện tử thành công cho 18 tỉnh thành trên cả nước. Kết quả thực hiện được các đơn vị đánh giá cao

Ngày đăng: 07/02/2017

Tư vấn giám sát thi công

Tư vấn giám sát thi công

Tư vấn giám sát thi công

Ngày đăng: 25/11/2015

Tư vấn lập hồ sơ MT & Đánh giá HSDT

Tư vấn lập hồ sơ MT & Đánh giá HSDT

Tư vấn lập hồ sơ MT & Đánh giá HSDT

Ngày đăng: 20/11/2015

Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư TKTC - TDT

Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư TKTC - TDT

Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư TKTC - TDT

Ngày đăng: 20/11/2015

Tư vấn lập TKTC - TDT

Tư vấn lập TKTC - TDT

Tư vấn lập TKTC - TDT

Ngày đăng: 20/11/2015

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư

Ngày đăng: 20/11/2015