Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Lĩnh vực đào tạo

Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2016

Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2016

Kế hoạch đào tạo tháng 6 năm 2016

Ngày đăng: 05/09/2017

Kế hoạch đào tạo tháng 3/2016

Kế hoạch đào tạo tháng 3/2016

Kế hoạch đào tạo tháng 3/2016

Ngày đăng: 02/03/2016

Mẫu đăng ký tham gia khóa đào tạo

Mẫu đăng ký tham gia khóa đào tạo

Mẫu đăng ký tham gia khóa đào tạo

Ngày đăng: 05/09/2017

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng: 26/11/2015

Quyết định 1233/QĐ-BTTTT

Quyết định 1233/QĐ-BTTTT

Quyết định 1233/QĐ-BTTTT

Ngày đăng: 23/11/2015

Đào tạo giám sát thi công

Đào tạo giám sát thi công

Đào tạo giám sát thi công

Ngày đăng: 02/03/2016

Đào tạo lập dự toán, chí phí đầu tư ứng dụng CNTT

Đào tạo lập dự toán, chí phí đầu tư ứng dụng CNTT

Đào tạo lập dự toán chí phí đầu tư ứng dụng CNTT

Ngày đăng: 02/03/2016

Đào tạo lập quản lý dự án

Đào tạo lập quản lý dự án

Đào tạo lập quản lý dự án

Ngày đăng: 02/03/2016

Mẫu giấy chứng nhận

Mẫu giấy chứng nhận

Ngày đăng: 16/11/2015