Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Thị Việt Nga

Số chứng minh nhân dân: 011706606

Ngày sinh: 28/04/1972

Nguyên quán: Nghệ An

Trình độ chuyên môn cao nhất: Củ Nhân Kinh Tế

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 07/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 1/29/2016 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên