Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Cù Kim Long

Số chứng minh nhân dân: 013233537

Ngày sinh: 26/09/1980

Nguyên quán: Phú Thọ

Trình độ chuyên môn cao nhất: thạc sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 07/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 1/29/2016 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên