Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Khánh Linh

Số chứng minh nhân dân: 135246326

Ngày sinh: 30/06/1986

Nguyên quán: Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại Học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 07/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 1/29/2016 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên