Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Vũ Anh Tuấn

Số chứng minh nhân dân: 012093499

Ngày sinh: 21/02/1982

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử Nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 127/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 12/24/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên