Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Vũ Trọng Đạo

Số chứng minh nhân dân: 013646369

Ngày sinh: 16/04/1985

Nguyên quán: Hải Dương

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sĩ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 127/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 12/24/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên