Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Việt Phương

Số chứng minh nhân dân: 012303510

Ngày sinh: 30/12/1977

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn cao nhất:

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 118/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 11/30/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên