Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Trần Hải Trường

Số chứng minh nhân dân: 012444203

Ngày sinh: 07/02/1974

Nguyên quán: Thái Bình

Trình độ chuyên môn cao nhất:

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 117/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 11/30/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên