Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Thanh Toàn

Số chứng minh nhân dân: 022078000019

Ngày sinh: 23/09/1978

Nguyên quán: Quảng Ninh

Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ Sư

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 117/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 11/30/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên