Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Hồ Thế Lưu

Số chứng minh nhân dân: 011753982

Ngày sinh: 20/06/1972

Nguyên quán: Nghệ An

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử Nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 116/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 11/30/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên