Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Đức Thắng

Số chứng minh nhân dân: 012202071

Ngày sinh: 28/03/1981

Nguyên quán: Hà Nội

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 71/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 11/29/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên