Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Phạm Viêt Hà

Số chứng minh nhân dân: 011920300

Ngày sinh: 14/03/1977

Nguyên quán: Hưng Yên

Trình độ chuyên môn cao nhất: Tiến sĩ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 71/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 11/29/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên