Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Văn Toàn

Số chứng minh nhân dân: 171866655

Ngày sinh: 05/05/1977

Nguyên quán: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cư nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 73/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 12/24/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên