Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Hoàng Thị Phương Thúy

Số chứng minh nhân dân: 172314980

Ngày sinh: 20/11/1984

Nguyên quán: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 73/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 12/24/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên