Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Đặng Tấn Hải

Số chứng minh nhân dân: 271276105

Ngày sinh: 19/02/1978

Nguyên quán: Bắc Giang

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử Nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 62/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 9/20/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên