Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Ngô Hán Chiêu

Số chứng minh nhân dân: 025554553

Ngày sinh: 05/01/1979

Nguyên quán: Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 62/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 9/20/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên