Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Trần Thế Anh

Số chứng minh nhân dân: 023446056

Ngày sinh: 13/6/1981

Nguyên quán: Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 62/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 9/20/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên