Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Ngô Thị Minh Hoàn

Số chứng minh nhân dân: 080418824

Ngày sinh: 19/01/1980

Nguyên quán: Cao Bằng

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cao Đẳng

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 65/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 10/16/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên