Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Thị Huệ

Số chứng minh nhân dân: 080357206

Ngày sinh: 10/08/1972

Nguyên quán: Cao Bằng

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử Nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 65/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 10/16/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên