Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Vũ Văn Hải

Số chứng minh nhân dân: 013567141

Ngày sinh: 23/11/1979

Nguyên quán: Hải Dương

Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 65/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 11/28/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên