Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Tạ Min Đức

Số chứng minh nhân dân: 145035314

Ngày sinh: 14/09/1982

Nguyên quán: Hưng Yên

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 57/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 6/13/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên