Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Lê Hoài Phương

Số chứng minh nhân dân: 171794350

Ngày sinh: 07/05/1979

Nguyên quán: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 72/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 12/24/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên