Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Lâm Giang Thanh

Số chứng minh nhân dân: 331245060

Ngày sinh: 26/07/1980

Nguyên quán: Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cao đẳng

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 61/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 9/17/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên