Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Lâm Thị Kim Hà

Số chứng minh nhân dân: 024089338

Ngày sinh: 25/05/1988

Nguyên quán: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ thuật viên

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 61/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 9/17/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên