Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Hoàng Sơn Thủy

Số chứng minh nhân dân: 080403484

Ngày sinh: 04/04/1966

Nguyên quán: Cao Bằng

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại Học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 64/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 10/10/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên