Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Bùi Xuân Trung

Số chứng minh nhân dân: 013176337

Ngày sinh: 06/02/1984

Nguyên quán: Thái Bình

Trình độ chuyên môn cao nhất: Quản lý dự án

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 68/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 12/11/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên