Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Thiệu Việt Phương

Số chứng minh nhân dân: 012302597

Ngày sinh: 31/10/1986

Nguyên quán: Thái Bình

Trình độ chuyên môn cao nhất: Chuyên viên

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 68/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 12/11/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên