Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Vương Thị Thu Hà

Số chứng minh nhân dân: 013371078

Ngày sinh: 25/02/1984

Nguyên quán: Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLCP

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 58/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 7/2/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên