Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Đoàn Ngọc Phú

Số chứng minh nhân dân: 365511366

Ngày sinh: 04/07/1985

Nguyên quán: Sóc Trăng

Trình độ chuyên môn cao nhất: Trung cấp

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 56/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 6/11/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên