Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Thái Kinh Luân

Số chứng minh nhân dân: 385418926

Ngày sinh: 01/10/1959

Nguyên quán: Bạc Liêu

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc Sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 56/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 6/11/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên