Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Trần Thị Thanh Thảo

Số chứng minh nhân dân: 162266751

Ngày sinh: 25/11/1980

Nguyên quán: Nam Định

Trình độ chuyên môn cao nhất: Cử nhân

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 53/QĐ-TTTVHT-QLĐT

Ngày cấp: 4/18/2012 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên