Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Lại Hợp Quỳnh

Số chứng minh nhân dân: 135396239

Ngày sinh: 22/08/1971

Nguyên quán: Vĩnh Phúc

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 15/QĐ-TTTVHT-QLĐT-2013

Ngày cấp: 6/26/2013 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên