Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Tiến Quỳnh

Số chứng minh nhân dân: 111380386

Ngày sinh: 20/05/1977

Nguyên quán: Hà Tây

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: QLDA

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 11/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 2/9/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên