Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Võ Đình Vũ

Số chứng minh nhân dân: 273659727

Ngày sinh: 30/5/1976

Nguyên quán: Quảng Trị

Trình độ chuyên môn cao nhất: Đại học

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 97/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 10/20/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên