Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Trọng Đức

Số chứng minh nhân dân:

Ngày sinh: 11/02/1980

Nguyên quán: Cẩm Vĩnh - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn cao nhất: Kỹ sư hệ thống thông tin quản lý

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 97/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 10/20/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên