Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin học viên

Tên học viên: Nguyễn Thái Sơn

Số chứng minh nhân dân: 121194007

Ngày sinh: 05/04/1975

Nguyên quán: Thanh Nam - Nam Đàn - Nghệ An

Trình độ chuyên môn cao nhất: Công nhân Tổng đài

Bộ môn được đào tạo, bồi dưỡng: GSTC

Số quyết định công nhận kết quả đào tạo: 97/QĐ-TTTVHT

Ngày cấp: 10/20/2015 12:00:00 AM

Các thông tin cần đăng tải khác (nếu có)

Danh sách học viên