Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Tạ Minh Đức

CMND:

Nguyên quán:  Đồng Tiến – Khoái Châu- Hưng Yên

Địa chỉ:  Đồng Tiến – Khoái Châu- Hưng Yên

Nơi công tác:  Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền Thông

Điện thoại:  0932.098.286

Fax: Null

Email: ductm@mic.gov.vn

Trình độ:  Thạc sĩ

Các chứng chỉ đã có:

Null

Kinh nghiệm:

1. Tham gia xây dựng công văn số 2352/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT.2. Tham gia xây dựng công văn số 2180/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn và làm rõ một số nội dung của dự án đầu tư theo nghị định số 102/2009/NĐ-CP.3. Tham gia xây dựng công văn số 1591/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên