Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Phạm Thành Đạt

CMND:  011674977

Nguyên quán:  Dịch Diệp, Trực Ninh, Nam Định

Địa chỉ:  Số nhà 29 ngõ 36 , Phố Đào Tấn, Hà Nội

Nơi công tác:  Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Điện thoại: 0904120234

Fax: +84.4.37925049

Email: ptdat@mic.gov.vn

Trình độ:  Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên