Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Lê Anh Tuấn

CMND: 197101716

Nguyên quán: Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng Trị

Địa chỉ: Phòng 504 Nhà 5 tầng, 76 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Nơi công tác: Phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại:

Fax: 04-35378208

Email: latuan@mic.gov.vn

Trình độ: Kỹ sư

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng Quản lý dự án Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Bồi dưỡng Nghiệp vụ định giá xây dựng; Bồi dưỡng về nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn dự án

Kinh nghiệm:

1. Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng CNTT: công tác tại phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên