Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Thanh Thủy

CMND: 13119218

Nguyên quán: Hưng Hà - Hưng Hà - Thái Bình

Địa chỉ: 02 - CZ1 - TTQĐ - Công ty ĐT Sao Mai - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội

Nơi công tác: Phòng Đầu tư - Tài chính - Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Điện thoại: 979098840

Fax: 04 3 537 8208

Email: thanhthuy@mic.gov.vn

Trình độ:

Các chứng chỉ đã có:

Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

Kinh nghiệm:

1. Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng CNTT: công tác tại phòng Đầu tư - Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. 2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 21/2010/TT-BTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên