Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Trần Phương Thảo

CMND: 111643613

Nguyên quán: Tự Tân, Vũ Thư, Thái Bình

Địa chỉ: 6B Ngõ 8, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Nơi công tác: Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Điện thoại: 932252533

Fax: 84.4.37925049

Email: thaotp@mic.gov.vn

Trình độ: Cử Nhân

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên