Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Phạm Mạnh Lâm

CMND: 10397877

Nguyên quán: Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Địa chỉ: P104 B9 ngõ 243 Khương Trung Hà Nội

Nơi công tác: Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 904051756

Fax:

Email: pmlam@mic.gov.vn

Trình độ: Tiến sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Kinh nghiệm:

Trong giai đoạn các năm 2009 và 2010 đã xây dựng chương trình và trực tiếp tham gia giảng dạy về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo nghị định 102/2009/NĐ-CP) trong các chương trình đào tạo phối hợp giữa Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông với các Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên