Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Vũ Mạnh Hùng

CMND: 172354138

Nguyên quán: Xuân Lai, Thọ Xuân,Thanh Hóa

Địa chỉ: Xuân Lai, Thọ Xuân,Thanh Hóa

Nơi công tác: Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền Thông

Điện thoại:

Fax:

Email: vmhung@mic.gov.vn

Trình độ: Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Kinh nghiệm:

1. Tham gia xây dựng công văn số 2352/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn lập hồ sơ mô tả yêu cầu kỹ thuật cần đáp ứng của phần mềm nội bộ, phục vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án ứng dụng CNTT. 2. Tham gia xây dựng công văn số 2180/BTTTT-ƯDCNTT về việc hướng dẫn và làm rõ một số nội dung của dự án đầu tư theo nghị định số 102/2009/NĐ-CP. 3. Tham gia xây dựng công văn số 1951/BTTTT-ƯDCNTT ngày 04/7/2013 về việc hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát dự án ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên