Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên:  Nguyễn Hữu Hạnh

CMND:  012093799

Nguyên quán:  Xã Gia Phú, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ:  P405, B43, 43 Vọng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Nơi công tác:  Phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Điện thoại: 0943128999

Fax: 04-35378208

Email:  nhhanh@mic.gov.vn

Trình độ:  Thạc sỹ

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng Quản lý dự án đầu tư và Nghiệp vụ đấu thầu  - Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình  - Bồi dưỡng về nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn dự án

Kinh nghiệm:

Quản lý nhà nước về đầu tư ứng dụng CNTT: Từ 2008-nay là Phụ trách phòng Đầu tư – Tài chính, Trưởng phòng Đầu tư – Tài chính, Cục Ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Thông tư số 21/2010/TT-BTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án; Thông tư số 23/2010/TT-BTTTT ngày 15/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin,

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên