Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Thông tin giảng viên

Tên giảng viên: Nguyễn Thu Giang

CMND:  011846507

Nguyên quán:  Hà Nội

Địa chỉ:  81 Thái Thịnh 2

Nơi công tác:  Cục Ứng dụng công nghệ thông tin

Điện thoại: 0912376359

Fax: (+84).4.38.327.381

Email: ntgiang@mic.gov.vn

Trình độ:  Cử nhân

Các chứng chỉ đã có:

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

Kinh nghiệm:

Tham gia soạn thảo Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

DANH SÁCH CÁC MÔN DẠY

Danh sách các giáo viên