Đối tác

Đối tác 1Đối tác 2Số ĐT khẩn cấp

Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

 

Tư vấn chiến lược, lập kế hoạch và xây dựng mô hình ứng dụng CNTT

» Xác định chiến lược ứng dụng CNTT-TT cho tổ chức/doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức/doanh nghiệp

» Xây dựng Đề án tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn (ICT Roadmap, Master Plan) ứng dụng CNTT-TT cho các tổ chức và doanh nghiệp, bao gồm kiến trúc hệ thống, kế hoạch triển khai, nhân lực, kinh phí, v.v...

» Đề xuất các mô hình giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT-TT trong môi trường quản lý và kinh doanh.

Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT-TT

» Đánh giá hiện trạng Hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, bao gồm:

◊  Phần mềm ứng dụng

◊  Hạ tầng CNTT-TT

◊  An ninh, an toàn

◊  Nhân lực

◊  Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT-TT

» Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp:

◊  Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT-TT trong quản lý và kinh doanh.

◊   Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng CNTT-TT, hạ tầng CNTT-TT.

◊   Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp CNTT-TT, hạ tầng CNTT-TT.

◊   Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.

Tư vấn lập dự án đầu tư / lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

» Tư vấn khảo sát:

◊  Lập Nhiệm vụ khảo sát (nếu cần);

◊  Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của dự án;

◊  Xây dựng báo cáo khảo sát.

» Lập dự án đầu tư, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

◊  Đánh giá hiện trạng và sự cần thiết đầu tư;

◊  Xác định lại mục tiêu, quy mô đầu tư;

◊  Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ;

◊  Phân tích hiệu quả đầu tư;

◊  Lập Thiết kế sơ bộ;

◊  Lập Tổng mức đầu tư.

Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán

» Nghiên cứu các tài liệu đã có của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

» Nghiên cứu Thiết kế sơ bộ của dự án;

» Đề xuất khảo sát bổ sung (nếu cần);

» Lập Thiết kê thi công tuân thủ theo Thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt;

» Nghiên cứu các nội dung chi phí liên quan đến Thiết kế thi công, xác định Tổng dự toán của Dự án;

» Hoàn thiện Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án;

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu

» Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;

» Xây dựng kế hoạch đấu thầu;

» Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;

» Xây dựng hồ sơ mời thầu;

» Hỗ trợ đánh giá hồ sơ thầu khách quan và độc lập nhằm hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Tư vấn giám sát và quản lý dự án CNTT-TT

» Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án CNTT-TT;

» Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT-TT.;

 

Bài viết liên quan